Perfil de contractant


D’acord amb el que estableix l’article 42 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, i per tal de garantir l’accés públic a la informació sobre l’activitat contractual de l’Ajuntament, es difon el perfil del contractant. En aquest perfil s’inclou la informació relativa a les licitacions en curs, les adjudicacions provisionals i les definitives, i la informació de general coneixement sobre la contractació municipal com el plec de clàusules administratives generals del municipi i el model de clàusules administratives particulars de les contractacions, així com la  informació essencial sobre el procediment al Perfil del Contractant, l’anunci de licitació de l’Obra:


LICITACIÓ OBRES “Contracte obres pavimentació pista esportiva de Setcases”
Procediment d’adjudicació: Obert
Termini de presentació d’ofertes: 06/10/22 23:59 h
Valor estimat del contracte: 56.241,13 € sense IVA
ℹ️ Trobareu tota la inforamció al següent enllaç: CONTRACTACIÓ PÚBLICA GENCAT – Ajuntament de Setcases
Dimarts dia 11 d’octubre de 2022 a les 10h a l’Ajuntament de Setcases

ANUNCI BDNS EXTRACTE CONVOCATORIA AJUTS COVID-19 SETCASES

ANUNCIO BDNS EXTRACTO CONVOCATORIA SUBVENCIONES AYUDAS COVID-19 SETCASES  

BASES SUBVENCIO AJUDES COVID-19 SETCASES


ACTA_OBERTURA_SOBRES_SUBHASTA_PERMISOS_CAÇA_ISARD pdf

PLEC CLAUSULES SUBHASTA PERMISOS ISARD ANY 2022 pdf

ANNEXOS AL PLEC CLAUSULES SUBHASTA PERMISOS ISARD ANY 2022pdf

ANUNCI BOP SUBHASTA PERMISOS ISARD ANY 2022 pdf

ANUNCI BOP SUBHASTA PERMISOS ISARD CASTELLA ANY 2022 pdf

TERMINI PER PRESENTAR OFERTES FINALITZA EL 06/05/2022

_________________________________________________________________________

CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA BIOMASSA – Exp. 000075/2018

PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS CONCESSIO DEMANIAL BIOMASSA

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES-CONCESSIO DEMANIAL BIOMASSA (1)

TERMINI TANCAT: Documentació per la licitació de l’obra “Manteniment de camins públics municipals” Enllaç:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=setcases&idCap=4163071&ambit=5&

TERMINI TANCAT: Licitació permisos de caça any 2018. Plecs i anunci al BOP-30052018pdf

TERMINI TANCAT: Licitació permisos de caça any 2017 -PLECS I EDICTE BOPpdf

TERMINI TANCAT: Edicte de licitació dels permisos de caça d’isards per a l’any 2016 (DOGC) pdf


TERMINI TANCAT: Edicte de licitació dels permisos de caça d’isards per a l’any 2016 pdf


TERMINI TANCAT: Projecte executiu per a la instal·lació de xarxa de calor municipal pdf

TERMINI TANCAT: Plec de clàusules administratives del projecte executiu per a la instal·lació de xarxa de calor municipal pdf


TERMINI TANCAT: Anunci d’adjudicació del contracte d’obres anomenat: “Construcció d’un magatzem i d’una sala de calderes de biomassa” pdf


TERMINI TANCAT: Anunci de licitació de permisos de caça any 2015 pdf