Taulell d’anuncis

ANUNCI: 17/10/2022

EXPOSICIÓ PUBLICA DE LA LLISTA PROVISIONAL DE CANDIDATS A JURATS ANYS 2023-2024
D’acord amb l’article 13.4 de la Llei Orgànica 5/1995, de 22 de maig, modificada per la L.O. 8/1995, de 16 de novembre, del Tribunal de Jurat, s’exposa al públic la llista provisional dels candidats a jurat per als propers anys 2023-2024, durant el termini de quinze dies compresos entre el 17 d’octubre i el 31 d’octubre de 2022, ambdós inclosos.
L’alcalde,
Joan Casadevall Castella
Setcases, document datat i signat electrònicament